ПРИСТУПНИЦА


НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕДОВНИХ ИЗБОРА У СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

Документа треба преузети, попунити и копије вратити на емаил синдиката sindkomsrbije@gmail.com и послати поштом на Трг Николе Пашића 5,
11000 Београд

(Кликом на назив преузимате WORD фајл који можете прилагодити Вашој Синдикалној организацији)

ОДЛУКА О ИЗБОРНИМ АКТИВНОСТИМА

УПИТНИК ЗА НОВЕ ПРЕДСЕДНИКЕ СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Гласачки листић Надзорни одбор

Гласачки листић председник

Гласачки листић чланови одбора

Записник Бирачко место

Записник изборне комисије

 Записник Изборне комисије изборни резултати

 контролни листић

Уверење председник

Уверење члан одбора

Бирачки списак


ПРАВИЛНИК УПИСА СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ИЗ МИН. ЗА РАД

Статут Синдиката запослених у комунално - стамбеној делатности Србије

 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (преузмите)

 • 02 ANEKS I iz Sl. glasnika 36 strana 79 ПОТПИСАН АНЕКС 1 ПКУ

 • Анекс 2 ПКУ КОЈИ ПРОДУЖАВА ВАЖНОСТ ПОТПИСАНОГ ПКУ ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

Протоколи о сарадњи:

ПРАВИЛНИК  О УПИСУ СИНДИКАТА У РЕГИСТАР

(„Сл. гласник РС“, бр. 50/2005 и 10/2010)

 - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ -

Члан 1.
Овим правилником уређује се начин уписа синдиката, као организације запослених, основаног: код послодавца; за јединицу територијалне аутономије или локалне самоуправе; за територију Републике и грану, групу, подгрупу или делатност за ту територију (у даљем тексту: синдикат основан за територију Републике); за други ниво оснивања - у регистар синдиката (у даљем тексту: Регистар).
Члан 2.
Регистар се води као јавна и електронска база података.
У Регистар не могу да буду уписана под истим називом два или више синдиката.
Ако захтев за упис у Регистар (у даљем тексту: захтев за упис) под истим називом поднесу два или више синдиката, предност има раније поднет захтев за упис.
Члан 3.
У Регистар се уписују подаци који се односе на:
 • број и датум решења о упису;
 • редни (регистарски) број;
 • назив синдиката;
 • ниво оснивања синдиката;
 • седиште и адресу синдиката;
 • чланство у синдикату основаном за територију Републике;
 • број и датум решења о утврђивању репрезентативности и губитку репрезентативности синдиката.
Члан 4.
Захтев за упис подноси се министарству надлежном за рад (у даљем тексту: Министарство),
у року од 15 дана од дана оснивања синдиката.
Захтев за упис подноси овлашћено лице синдиката.
За синдикат који припада, односно приступа синдикату основаном за територију Републике захтев за упис подноси овлашћено лице тог синдиката.
Ко се сматра лицем овлашћеним за заступање и представљање утврђује се на основу акта синдиката или синдиката основаног за територију Републике за синдикат који је члан тог синдиката, у складу са статутом или другим општим актом синдиката.
Захтев  за  упис  садржи  назив,  седиште  и  адресу  синдиката,  име  лица  овлашћеног  за заступање и представљање и потпис овлашћеног лица.
Члан 5.
Уз захтев за упис подноси се:
1) акт о оснивању синдиката;
2)  изјава о нивоу оснивања синдиката;
 • потврда синдиката основаног за територију Републике о припадању, односно приступању синдиката који подноси захтев том синдикату, ако је синдикат његов члан, односно изјава синдиката који подноси захтев да није члан синдиката основаног за територију Републике;
 • изјава о броју чланова синдиката на основу приступница, ако је број чланова синдиката услов за оснивање у складу са општим актом синдиката;
 • статут, односно други одговарајући општи акт синдиката;
 • овлашћење за  подношење  захтева  за  упис,  ако  захтев  за  упис  не  подноси  лице овлашћено за заступање и представљање синдиката.
Члан 6.
Министарство је дужно да, у року од 15 дана од дана подношења захтева за упис, обавести подносиоца захтева, ако утврди:
 • да је захтев за упис поднет супротно члану став 2. или члану 4. овог правилника
 • да уз захтев за упис нису поднети акти и докази из члана овог правилника.
Захтев за упис се сматра уредним и благовременим ако подносилац захтева отклони недостатке у року од 15 дана од дана достављања обавештења из става 1. овог члана.
Ако подносилац захтева за упис у року не отклони недостатке, захтев ће се закључком одбацити.
Члан 7.
Министарство је дужно да донесе решење о упису синдиката у Регистар, ако су испуњени услови за оснивање у складу са законом, односно општим актом синдиката.
Решење из става 1. овог члана садржи:
 • број решења и датум уписа;
 • назив, седиште и адресу синдиката;
 • редни (регистарски број);
Министарство доноси решење којим се захтев за упис одбија, ако утврди да нису испуњени услови за оснивање синдиката у складу са законом, односно општим актом синдиката.
Члан 8.
Захтев за промену података који се уписују у Регистар у складу са чланом 3. овог правилника подноси се у року од 15 дана од дана настанка промене.
Захтев за промену података, поред података из члана 4. став 5. овог правилника, садржи и број и датум решења, односно уверења о упису синдиката у регистар или регистарски број уписа.
Уз захтев за промену података подносе се одговарајући докази о насталој промени.
На упис промене података примењују се одредбе овог правилника о упису синдиката у Регистар, а о упису промене података из члана 3. тач. 3) и 5) овог правилника доноси се решење.
У случају измене, допуне или доношења новог статута, односно другог одговарајућег општег акта синдиката, Министарству се доставља примерак тог статута, односно општег акта у року из става 1. овог члана.
Члан 9.
Синдикат се брише из Регистра:
 • на основу акта о престанку рада синдиката;
 • у случају престанка рада послодавца - за синдикат који је основан код тог послодавца;
 • ако престане да испуњава услове за оснивање у складу са законом, односно општим актом синдиката;
 • ако је упис синдиката извршен на основу нетачних података.
Члан 10.
Министарство је дужно да донесе решење о брисању синдиката из Регистра, ако су испуњени услови из члана 9. овог правилника.
Решење из става 1. овог члана Министарство доноси по службеној дужности или на захтев за брисање синдиката из Регистра, уз који се подносе одговарајући докази да је наступио неки од основа за брисање из члана 9. овог правилника.
На брисање синдиката из регистра примењују се одредбе овог правилника о упису синдиката у регистар.
Члан 11.
Поступак по пријавама поднетим у  складу са Правилником о упису синдикалних организација у регистар ("Службени гласник РС", бр. 6/97, 33/97, 49/2000, 18/2001 и 64/2004) који није окончан до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по одредбама овог правилника.
Члан 12.
Синдикати уписани у Регистар синдикалних организација до дана ступања на снагу овог правилника дужни су да, приликом подношења захтева за промену уписаних података, Министарству доставе и захтев за упис података који се уписују у Регистар у складу са овим правилником, као и одговарајуће доказе и акте утврђене овим правилником.