На основу захтева већег броја синдикалних организација дирекција за грађевинско земљиште, Веће Савеза самосталних синдиката Србије је на седници Већа одржаној 25. октобра 2016. године разматрало последице које настају гашењем једног броја дирекција као јавних предузећа по статус и будућност запослених и донело је следећи

З а к љ у ч а к

 

          Синдикат указује на сву погубност и штете које могу настати уколико се реализују намере једног броја  челника локалних самоуправа да се дирекције за грађевинско земљиште, угасе у постојећем статусу, а један број радника распореди по службама локалне самоуправе и појединим комуналним предузећима.

 

          Ту се пре свега мисли на штету коју би локална заједница претрпела, пре свега у смањењу управљачког и преговарачког капацитета при уређењу грађевинског земљишта и изградњи великих инфраструктурних објеката, губљење стручног, обученог, организованог, одговорног, поузданог и контролисаног система за пројектовање, изградњу и надзор објеката од посебног интереса за локалну самоуправу.

          Савез самосталних синдиката Србије, на основу обављених разговора са надлежним институцијама и ресорним министарствима, је мишљења да је најпожељнији облик функционисања дирекција за грађевинско земљиште у будућем периоду у статусу јавног предузећа у складу са Законом о јавним предузећима, мерено интресима корисника услуга, одговорних оснивача и интереса радника.

                                      С поштовањем,

                                                                                                 Председник

 

                                                                                            Љубисав Орбовић

 

 

           Достављено:

  • Министру финансија
  • Министру привреде
  • Министарки државне управе и локалне самоуправе
  • Министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
  • Градоначелницима градова и председницима општина
  • Директорима дирекција и председницима синдикалних организација за грађевинско земљишта