Статут

С а д р ж а ј

Страница
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ............................................................................ 3
II. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И АМБЛЕМ СИНДИКАТА ................... 4
III. ДЕЛОКРУГ И САДРЖАЈ РАДА СИНДИКАТА .................................. 5
IV. ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА СИНДИКАТА ..... 7
V. ОРГАНИЗОВАНОСТ СИНДИКАТА …............................................... 10
V.1. Синдикална организација ................................................................ 11
V.2. Синдикална подружница .................................................................. 13
VI. ОРГАНИ СИНДИКАТА ....................................................................... 13
VI.1. Конгрес синдиката ............................................................................. 13
VI.2. Републички одбор ............................................................................. 14
VI.2.1. Синдикални повереник ..................................................................... 15
VI.3. Рад Републичког одбора ................................................................... 16
VI.4. Председник Републичког одбора, секретар и повереници ............ 19
VI.5. Принципи избора у Републичком одбору Синдиката ..................... 21
VI.6. Надзорни одбор …............................................................................. 26
VI.7. Статутарни одбор .............................................................................. 26
VII. ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА ................................ 27
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ................................................. 28

На основу члана 82. Статута Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије Одлуке Републичког одбора 13 бр. 135/6 од 24. октобра 2011. године, дана 24.10.2011.године донет је

С Т А Т У Т
Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије је добровољна, интересна организација запослених радника у предузећима јавних, комуналних и стамбених делатности – којима је оснивач град и локална самоуправа, предузећима којима су поверени послови стамбено-комуналне делатности, а који су чланови овог Синдиката и прихватају начела Статута.
Члан 2.
Назив синдиката је СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ (у даљем тексту: Синдикат).

Члан 3.
Начела Синдиката су добровољност, самосталност, независност, сарадња и одлучивање о свим облицима удруживања.

Сваки запослени из ове делатности добровољно приступа Синдикату ради реализације својих интереса и заштите својих права.

Синдикат је самосталан и независан према: странкама, властима, асоцијацијама послодаваца и другим синдикатима, синдикалним централама, а отворен је за синдикалну сарадњу са другим синдикатима у Републици, међународним организацијама и асоцијацијама чија је програмска политика у складу са овим начелима.

Синдикат самостално води кадровску и финансијску политику а интересе и заштиту својих права реализује на основу свог Програма.

Синдикат остварује међународну сарадњу самостално и у оквиру Савеза.

Реализација ових начела засниваће се на Програму и Статуту Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 4.
У свом раду Синдикат и његови органи одговорни су свом чланству. Изабрани функционери и именовани активисти одговорни су органима и чланству које их је бирало и именовало.

II. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И АМБЛЕМ СИНДИКАТА

Назив синдиката гласи:

Члан 5.

 СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ

* Седиште синдиката је у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5/III

* Синдикат има свој печат који је округлог облика и садржи текст: Савез самосталних синдиката Србије – Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије-Београд

У средини печата је знак Савеза самосталних синдиката. Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом.
* Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије има свој знак “ЗНАК САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ“ -

на коме је на спољном ободу, са десне стране по средини унет знак који симболише Синдикат комуналаца као конститутивну чланицу Савеза

самосталних синдиката Србије и изгледа : .

* Застава Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије је плаве боје. У основи заставе је знак Савеза самосталних синдиката Србије „СС“ на коме је на спољњем ободу, са десне стране по средини унет знак који симболише Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатости Србије – знак је тамно плаве боје. Испод знака је исписан ћирилицом беле боје назив - Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије .

* Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије има свој меморандум.

Меморандум обавезно садржи : назив, седиште и знак синдиката, број текућег рачуна, број телефона, факса, e-mail и интернет страницу.

Меморандум може садржати знак, амблем, скице, цртеже и друга обележја организација и удружења чији је синдикат члан.
* Синдикат има статус правног лица, уредну регистрацију код надлежног министарства, отворен текући рачун и депоноване потписе овлашћених лица.

* Сви основани синдикати нижег организациоог облика (покрајина, синдикална организација) имају свој печат и штамбиљ.

* Синдикати нижег организационог облика имају печат са следећим текстом:
„Савез самосталних синдиката Србије – Синдикат запослених у комунално- стамбеној делатности Србије - назив синдиката ... (град, општина, синдикална организација).

III. ДЕЛОКРУГ И САДРЖАЈ РАДА СИНДИКАТА

Члан 6.
Синдикат делује као интересна организација запослених радника у комунално- стамбеној делатности у функцији заштите интереса рада. Синдикат настоји да са својим акцијама буде равноправан партнер пословодству, односно послодавцу, а кроз своје органе, њиховим удружењима, оснивачима и државним органима.

У остваривању својих функција и задатака Синдикат сарађује са синдикатима у Савезу синдиката, државним органима и друштвима и удружењима грађана када му је то у интересу.
Члан 7.
Синдикат се посебно ангажује у области рада и радних односа, материјално- социјалног положаја запослених и на обезбеђењу и унапређењу услова живота и рада.

У том циљу посебно се ангажује на:

- изради ставова о садржају и критеријумима Колективног уговора који потписује Већа Савеза самосталних синдиката Србије;

- изради ставова везаних за развој комунално-стамбене делатности;

- изради ставова о остваривању посебног положаја и интереса чланства запосленог у комунално-стамбеној делатонсти, сходно значају функције посла које чланство обавља, а те активности представљају незамењив услов живота и рада градских и локалних заједница;

- изради и закључивању Посебног колективног уговора у делатности и на територији;

- закључивању Колективних уговора код послодавца и уговор о раду у предузећима

- доношењу закона и других прописа којима се уређује и унапређује друштвени и економски положај запослених у делатности;

- праћењу примене и поштовању колективних уговора и уговора о раду;

- учествовање у припреми стратегије и одабиру модела трансформације јавних комуналних предузећа;

- обезбеђује услове за учествовање Синдиката у управљању предузећем и стара се за избор синдикалних представника из редова запослених у органе предузећа;

- припреми и утврђивању критеријима и мерила на основу којих ће се вршити рационализација запослених у предузећима и закључивање социјалних програма;

- обезбеђење услова рада, заштите на раду, заштите животне и радне средине;

- стварање услова за примену бенефицираног радног стажа на специфичним пословима;

- обезбеђење скраћеног радног времена на пословима са тешким условима рада;

- обезбеђењу здравствене и социјалне заштите чланова синдиката и њихових породица, као и запослених;

- обезбеђивању свих врста и видова осигурања (животног, пензионог, осигурања у случају несреће и других);

- ангажовање на унапређењу услова за трајно решавање стамбених потреба запослених;

- пружању правне заштите у радно-правним споривима;

- обезбеђењу услова за превенцију радне инвалидности и коришћење рекреативног одмора;

- образовању, оспособљавању и стручном усавршавању синдикалних активиста и запослених;

- стварању услова за развој културних и других потреба и активности чланова запослених;

- информисању чланства и свих запослених кроз обезбеђење услова за јавност у раду и објављивање свих одлука, закључака, мишљења и ставова органа Синдиката;

- организовању сусрета, радних такмичења, саветовања и семинара чланства;

- активности учлањавања запослених у Синдикат;

- развијање и свих других активности које су од интереса за чланство и запослене.

Члан 8.
Ради остваривања својих циљева Синдикат ће користити све методе и облике синдикалног деловања и борбе, а посебно:

- упућивање захтева и предлога органима управе и надзора предузећа, послодавцу, оснивачу и државним органима и институцијама у којима се одлучује о питањима од посебног интереса за чланство и запослене, првенствено у комуналној и стамбеној делатности;

- иницирању измена, допуна и доношење нових закона и других прописа из области рада, здравља, заштите на раду и сл.;

- преговарању, усаглашавању, договарању око зарада и услова рада, који се регулишу Колективним уговором и уговором о раду;

- протест и бојкот одлука и акција које угрожавају интересе и права запослених у комуналној и стамбеној делатности;

- поступку организовања и спровођењу штрајка.

IV. ПРАВА, ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНА СИНДИКАТА

Члан 9.
Члан Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије је сваки запослени у овој делатности који потпише синдикалну приступницу са изјавом да жели да буде члан Синдиката без обзира на своје политичке, националне, врске и друге погледе, припадност и врсту власништва предузећа и који прихвата Програм и Статут Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.

Члану Синдиката издаје се чланска карта која потврђује да је учлањен у Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности – чијим поседовањем и приказом остварује синдикална права.

Члан 10.
Члан Синдиката своја статутарна права и обавезе остварује превасходно у основној организацији синдиката, као и у Синдикату вишег облика организовања и деловања
(одбору општине, округа за више општина, града, покрајине, Републике).

Члану Синдиката изабраном, односно именованом на пословодну, јавну или функцију у политичкој странци, док обавља ту функцију мирују права и обавезе члана утврђене oвим Статутом и Статутом Савеза самосталних синдиката.

Члан коме је донета одлука о престанку радног односа, остварује права и обавезе члана до правоснажности одлуке.

Члан који остане без посла без своје кривице, може на лични захтев остати члан Синдиката и синдикалне организације у којој је био до престанка радног односа.

Члан Синдиката који је на одслужењу војног рока, остварује права у синдикалној организацији из које је отишао.

Члан Синдиката који је отишао у пензију, може да остварује своја права и дужности у синдикалној организацији из које је отишао.

Чл. 11.
Права члана су:

- Да учествује у раду синдикалне организације где ће износити своје интересе, усаглашавати их са интересима других чланова и утврђивати личне и заједничке ставове;

- Да подноси предлоге синдикалној организацији и органима Синдиката;

- Да предлаже, да бира и буде биран у органе Синдиката и Савеза синдиката;

- Да даје предлоге и иницијативе за остваривање својих права;

- Да захтева одговорност органа и носилаца функција за неспровођење захтева и Одлука;

- Да учествује у активностима синдикалне организације и Синдиката у закључивању Колективних уговора и доношењу општих аката;

- Да остварује право на рад, зараду у складу са Законом, Колективним уговором и уговором о раду;

- Да остварује услове рада и заштиту на раду у складу са Законом и колективним Уговором;

- Да од органа Синдиката захтева предузимање свих мера у циљу примене мера заштите на раду, заштите радне средине и хуманизације рада;

- Да користи средства фонда солидарности и фонда за превенцију радне инвалидности, рехабилитацију и рекреацију као и објекте синдиката у циљу одржавања радне и физичке способности;

- Право на правну заштиту у дисциплинским и радно-правним споровима;

- Да остварује и сва друга права која се договоре у Синдикату и Савезу синдиката;
Члан 12.
Дужности члана су:

- Да се придржава и да се залаже за примену Статута и програма Синдиката и Савеза самосталних синдиката;

- Да учествује у свим акцијама у складу са програмом и договором у Синдикату;

- Да активно учествује у раду синдикалне организације и органа Синдиката у које је изабран;

- Да развија солидарност и јединство запослених и то посебно у кризним ситуацијама и за време штрајка;

- Да учествује у штрајку и свим синдикалним акцијама протеста, подршке, солидарности и слично;

- Да плаћа чланарину;

- Да поштује, спроводи и придржава се ставова, закључака и одлука органа Синдиката;

- Да својим средствима учествује у формирању и јачању фондова;

Члан 13.
Члан плаћа чланарину у складу са Статутом и Правилником о материјално- финансијском пословању Савеза и Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности.

Чланови на одслужењу војног рока не плаћају чланарину.

Пензионисани чланови могу да плаћају чланарину, а висина чланарине утврђује се посебном одлуком Синдиката.

Члан 14.

Заслужним члановима синдикалне организације и органа Синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије могу се додељивати признања и награде. Врста признања, награда и критеријуми за њихову доделу утврђују се Правилником или посебном Одлуком.

Чланство у синдикату престаје:

- Иступањем,

- Искључењем из чланства,

- брисањем из чланстава.

Члан 15.

Престанком чланства, члану Синдиката престаје чланство у органима Синдиката на свим нивоима организовања.

Члан 16.
Члан иступа из Синдиката давањем писмене изјаве одбору синдиката у предузећу, односно поверенику.Уз писану изјаву о иступању, члан Синдиката прилаже чланску карту.
Даном подношења изјаве о иступању, члану Синдиката престаје чланство и сва права и обавезе утврђене овим статутом и Статутом синдиката у предузећу.
Сматра се да је члан иступио из Синдиката и када не плаћа чланарину шест месеци
узастопно.

Члан 17. Искључење из Синдиката изриче се члану:
-због непоштовање Статута и Програма Синдиката,
-због непоштовања и неспровођења одлуке органа Синдиката,
-ако неоправдано не плаћа чланарину дуже од четири месеца са прекидима у току календарске године,
-ако члан органа или носилац функције у Синдикату приступи другој централи синдиката,
-ако се недолично понаша и тиме штети угледу Синдиката,
-ако злоупотребљава функцију у синдикалним органима,
-ако делује са страначке позиције и тиме наноси штету Синдикату.

Члан 18
Одлуку о искључењу из чланства доноси синдикална организација, односно њен орган, када члан делује супротно Програму и Статуту.
Одлука о искључењу члана из Синдиката доноси се након што се утврде све чињенице
које су од значаја за доношење одлуке.
Одлука се доноси у писаној форми, мора бити образложена и садржати поуку о правном леку.
Одлука о искључењу доставља се искљученом члану у року од осам дана од дана
доношења.

На донету одлуку члан има право жалбе Републичком одбору синдиката који је дужан да жалбу размотри и о њој донесе одлуку у року од 30 дана од пријема жалбе уз претходно прибављено мишљење и нижих облика организовања из којег потиче захтев.

Одлука Републичког одбора је коначна.

Од дана престанка чланства престају сва права везана за чланство у Синдикату. Члан је дужан да врати чланску карту одбору синдикалне организације.

Члан 19 Брисање из чланства Синдиката врши се због:
- приступања члана Синдиката другом синдикату,
- престанка радног односа,
- пензионисања и
- смрти члана.

V. ОРГАНИЗОВАНОСТ СИНДИКАТА

Члан 20.
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије јединствено се организује и делује на подручју Републике Србије.

У Синдикату се формирају органи за територију општине, више општина-округа и града.

Одлуку о формирању органа Синдиката из става 2. овога члана доноси Републички одбор. Одлуком Републичког одбора ближе се уређује начин конституисања и задаци органа синдиката на територији.

Ради остваривања надлежности које произилазе из овог Статута на нивоу територијалне аутономије формира се Покрајински одбор.

Синдикат из става 4. овог члана општим актом ближе регулише органе, њихов избор и делокруг рада, као и друга питања у складу са овим Статутом.

Члан 21.
Синдикат је конститутивни део Савеза самосталних синдиката Србије, где остварује интересе на основу овог Статута и Статута Савеза.

Када Синдикат своје интересе не буде могао остваривати у Савезу, може на основу опредељења чланства изаћи из Савеза.

V.1 Синдикална организација

Члан 22.

Синдикална органиазција је основни облик организовања чланова синдиката.

Сваки члан Синдиката учлањује се у једну синдикалну организацију.

Синдикална организација формира се у предузећу или установи која има 10 (десет) и више чланова.

У предузећу са великим бројем запослених – чланова и више организационих делова, предузећима са дислоцираним погонима могу се формирати синдикалне подружнице које се повезују организационо и интересно у једну синдикалну организацију.

Члан 23.
Синдикална организација има својство правног лица и своја права, обавезе и одговорности остварује у складу са: Статутом Савеза, Статутом Синдиката,
сопственим Статутом, Законом, Колективним уговором код послодавца и договором у
Синдикату.

Синдикална организација посебно прати и анализира материјални и социјални положај запослених. На основу тих сазнања покреће иницијативу код пословодства и према органима Синдиката увек када дође до угрожавања и опадања материјалног и социјалног положаја запослених. Учествује у доношењу општих аката у предузећу којима се уређују материјални и социјални положај запослених. Учествује у избору и опозиву чланова управног одбора из својих редова у предузећу у складу са законом и другим документима.

Закључује Колективни уговор код послодавца.

Штити права из рада и радних односа утврђена законом и Колективним уговором. Организатор је притиска према пословодству, организује и води штрајк.
Синдикална организација предлаже и бира руководство организације синдиката (председник, секретар. Одбор) као и чланове и носиоце функција у органима
Синдиката на нивоу општине, града и Републике.

Спроводи ставове и одлуке органа Синдиката.

Члан 24.
Синдикална организација Статут Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, примењује непосредно, а може да донесе и свој Статут којим регулише начин и делокруг рада, избор својих органа, избор чланова за органе Синдиката и Савеза синдиката, као и сва друга питања битна за рад и деловање синдикалне организације.

Статут синдикалне организације не може бити у супротности са Статутом Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности и Статутом Савеза.

Органи синдикалне организације су:

Члан 25.

- Одбор синдикалне организације,

- Надзорни одбор,
- Статутарни одбор.

Члан 26.

Активност синдикалне организације води синдикални одбор.

Основни облик рада су састанци синдикалне организације, одбора, подружнице који се одржавају према потреби а најмање jедном у шест месеци.

Одбор синдикалне организације даје мишљење, предлоге, заузима ставове и доноси одлуке о питањима која су битна за чланове и запослене: информише чланство, спроводи и реализује ставове и одлуке Синдиката и Савеза синдиката и координира рад подружница.

На захтев једне трећине чланства подружнице или органа, синдикални одбор заказује састанак организације.

За одлучивање у синдикалној организацији потребно је да присуствује више од половине чланства.

Одлука се доноси када се за њу изјасни већина присутних.

Ради садржајнијег рада и деловања синдикални одбор формира: секције жена и секције младих радника, комисије за спортска и производна такмичења, превентивно- рекреативне одморе и друго, организује рад одбора Црвеног крста, касе узајамне помоћи, за све врсте осигурања, рад спортског друштва, службу социјалне заштите – стандарда и рад објеката и служби за одмор.

Члан 27.
Најмање једном у 5 (пет) година одржава се Изборна конференција синдикалне организације за избор председника и секретара који заступају и представљају
синдикалну организацију, као и чланова Одбора синдикалне организације. Уколико су
чланови одбора изабрани у подружницама на Изборној конференцији верификује се њихов мандат.
Изборну конференцију сазива одбор синдикалне организације, трећина чланства или органа синдиката у складу са одлуком о расписивању избора у синдикалним
организацијама коју доноси Синдикат и Савез самосталних синдиката.

Изборна конференција оцењује рад руководства и Одбора синдикалне организације за протекли период и бира председника, чланове одбора синдикалне организације и чланове органа Синдиката. Изборна конференција предлаже кандидате за чланове органа Савеза самосталних синдиката, доноси Статут, оријентациони програм синдикалне организације, предлаже носиоце функција у органима Синдиката и Савеза самосталних синдиката, може да бира и чланове органа управљања.

Конференција ради на основу свог Пословника, који је усклађен са Статутом. Изборну конференцију по правилу сачињавају сви чланови синдикалне организације.

У изузетним случајевима, ако има чланова у дислоцираним погонима, њих могу заступати представници.

За одлучивање на Конференцији примењује се аналогија из Статута о раду синдикалне организације.

V.2 Синдикална подружница

Члан 28.
Подружнице синдикалне организације формирају се на нивоу дела предузећа или по деловима процеса рада (радна јединица, погон, пословница, сектор, оделење и сл.). Подружница се обавезно формира у територијално издвојеним деловима ван седишта предузећа. Статутом синдикалне организације прецизира се формирање и број подружница и њихова функција, задаци и начин деловања.

Члан 29.
Подружница синдикалне организације расправља, утврђује предлоге и даје мишљење о свим питањима о којима одлучује Одбор синдикалне организације.
Подружница бира Секретаријат подружнице од најмање три члана, који чине председник и чланови секретаријата.

Председник подружнице је члан Одбора синдикалне организације. Чланови Секретаријата могу бити чланови Одбора синдикалне организације у зависности од броја чланова у подружници, што се регулише Одлуком о броју и саставу Одбора синдикалне организације.

VI. ОРГАНИ СИНДИКАТА

Органи Синдиката су:

Члан 30.

 Конгрес синдиката

 Републички одбор

 Надзорни одбор

 Статутарни одбор

VI.1 Конгрес синдиката
Члан 31.
Конгрес Синдиката је највиши орган Синдиката. Сазива се сваке пете године на основу Одлуке Републичког одбора о расписивању избора за синдикалне организације и
органе Синдиката.

Истовремено са доношењем Одлуке из става 1. овог члана, Републички одбор Синдиката утврђује предлог дневног реда Конгреса.

Конгрес:
• разматра и усваја Извештај о раду Републичког одбора Синдиката;

• доноси Програм рада за наредни период;

• даје разрешницу досадашњем Републичком одбору;

• бира председника Синдиката који је истовремено и председник Републичког одбора и Председништва;

• бира чланове Надзорног одбора Синдиката;

• бира чланове Статутарног одбора Синдиката;

• бира представнике за органе Савеза самосталних синдиката Србије.

Конгрес сачињавају:
• Републички, Надзорни и Статутарни одбор,
• изабрани чланови за нови сазив Републичког, Надзорног и Статутарног

• одбора, и
представници изборних јединица.
Број и структура нових чланова одредиће се посебном одлуком Републичког одбора о броју, саставу и начину избора.

Члан 32.
Конгрес пуноважно одлучује када је присутно више од половине утврђеног броја делегата, а одлуке се доносе већином гласова делегата Конгреса. Конгрес ради на основу свог Пословника.

Члан 33.
За носиоце функција у Синдикату-чланице Синдиката предлажу кандидате који поседују и испољавају способност и знање за остваривање интереса и заштите права чланства, организаторске и друге способности за синдикални рад и као такви уживају углед и поверење чланства.
Избори за носиоце функција и чланове органа Синдиката врше се између више кандидата, по правилу тајним гласањем.

Мандат носиоца функција и чланова органа траје 5 (пет) година и може се поновити.

У случају престанка чланства члану у органу у току мандата, мандат новоизабраним члановима органа траје до редовних избора.

VI. 2. Републички одбор

Члан 34.
Републички одбор Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије (у даљем тексту: Републички одбор), је највиши орган Синдиката између два Конгреса.

Члан 35.
Избор чланова за Републички одбор врши се на основу Одлуке Републичког одбора о броју и структури и начину избора чланова Републичког одбора.

Чланови Републичког одбора по функцији су: председник и секретар Републичког одбора, председници и секретари покрајинских одбора, председници градских одбора синдиката, Председништво Градског одбора Београда, председници: општинских

одбора, одбора за више општина, пододбора и повереници синдиката. Мандат чланова Републичког одбора траје 5 (пет) година и може се поновити.
Члан 36.
Републички одбор бира Председништво одбора, као свој извршни орган.

Председништво извршава све одлуке Одбора и за свој рад је одговорно Републичком одбору.

Републички одбор бира секретара Одбора, који је истовремено и секретар Председништва.

Републички одбор из свог састава, бира техничког секретара.

Председништво Одбора чине председник и секретар Републичког одбора, председници покрајинских одбора Војводине и Косова и Метохије, и председници градских одбора – градова: Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца и три представника са територије које предлажу чланови Републичког одбора.

У случају оправдане спречености председнике могу пуноправно заменити и Одбор представљати, овлашћени заменици Одбора на одређеној седници на коју се замена односи.

Изузетно Председништво може између две седнице Републичког одбора доносити одлуке и заузимати ставове из надлежности Републичког одбора, али је дужно да на првој наредној седници достави их на верификацију Републичком одбору.

VI. 2.1. Синдикални повереник

Члан 37.

Синдикални повереник је лице које ужива углед и поверење чланства. А одликује се организаторским, стручним и кадровским способностима.

Синдикални повереник-председник Одбора (општинског, окружног, градског и покрајинског), као и повереник за више округа, може бити:

- председник организације синдиката, члан Одбора,

- истакнути синдикални активиста који својим радом и искуством ужива углед и поверење чланова на територији за коју се предлаже.

Одлуку о именовању повереника доноси Републички одбор.

Члан 38.
Синдикални повереник-председник обавља организационе, стручне и инспекцијске послове надзора:
* начин организовања, рада и деловања Синдиката;

* како се закључују и поштују колективни уговори-посредовање и

преговарање са оснивачима и пословодством – управним одборима;

* да ли се остварује уговорена цена рада и друга права по основу рада и из колективног уговора;

* какви су услови рада, да ли постоји и како се примењује Правилник о заштити на раду – посебно заштита младих радника, жена, инвалида и бенефицирани радни стаж;

* спровођење превенције у заштити здравља - систематски лекарски прегледи, осигурање и друга питања од интереса за чланство;

* информисање, едукација и оспособљавање чланства.

Питање надокнаде и екипирања рада синдикалног повереника регулишу се посебним Правилником и Одлукама Републичког одбора

Члан 39.
Републички одбор може према потреби формирати радна тела и сталне комисије.

На основу захтева чланства ради бољег сагледавања стања и проблема, Републички одбор, као своје облике рада и деловања може посебном одлуком формирати пододборе и друга радна тела.

Орган пододбора је Извршни одбор. Пододбор доноси свој Пословник о раду .

VI.3. Рад Републичког одбора

Члан 40.
Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије у свом раду и деловању је самосталан.

Своје акције планира самостално и заједно са другим одборима у Већу Савеза самосталних синдиката Србије.

На основу потребе Синдиката доноси и свој План рада. План рада се прави за једну годину.
Члан 41.
Републички одбор ради у седницама (на основу свог Пословника).

Седнице Републичког одбора одржавају се по потреби и у складу са Програмом и Планом рада Републичког одбора.

Седнице Републичког одбора заказује председник.

Седница Републичког одбора може се заказати и уколико то захтева Веће Савеза самосталних синдиката Србије, Одбор синдиката Покрајине, града, за више општина или општински, пододбор Синдиката или 1/3 чланова Одбора.

Седнице Републичког одбора су по правилу јавне.

О раду Републичког одбора води се записник. На наредној седници усваја се Извод из записника са претходне седнице Одбора.

Члан 42.
Седницом руководи председник Републичког одбора, а у његовој одсутности секретар, односно члан Републичког одбора кога он одреди.

Члан 43.
Републички одбор Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије пуноважно ради и одлучује уколико седници присуствује две трећине чланова.

Републички одбор заузима ставове, доноси одлуке и закључке, ако се за њих изјасни више од половине присутних чланова.

Члан 44.
Републички одбор може према потреби одржати проширене седнице. На проширене седнице, зависно од проблематике која се разматра, позивају се представници синдикалних организација других организација и заједница, организација предузећа из одговарајућих делатности и њихових асоцијација и представници других заинтересованих организација и органа.

Члан 45.
Ради разматрања актуелних питања из утврђеног садржаја, Републички одбор може организовати саветовање, семинаре, консултативне састанке, претходне расправе, конференције и друге скупове.

Члан 46.
Републички одбор на својим седницама, седницама својих радних тела, саветовањима и другим скуповима, самостално утврђује ставове, доноси одлуке и закључке за своју активност и активност синдикалних организација, о питањима из свог делокруга рада.

Када се ради о питањима која су од ширег друштвеног интереса која задиру у шире интересе радничке класе као целине, Републички одбор износи та питања пред органе Савеза синдиката Републике, утврђује предлоге ставова и одлука ради усаглашавања и утврђивања јединствених заједничких ставова и закључака.

Члан 47.
Републички одбор заступа председник, а у његовој одсутности секретар или члан Републичког одбора кога Одбор овласти.

Члан 48.
Републички одбор даје признања и награде организацијама и појединцима и даје предлоге и мишљења за доделу друштвених признања.

Ангажује се на информисању синдикалних организација, свог чланства и шире јавности

o свом раду и активности.

Члан 49.

Права и дужности члана Републичког одбора су:

* да покреће иницијативу међу чланством у решавању животних проблема, да веродостојно изражава интерес чланства и активно учествује у изграђивању ставова у Републичком одбору;

* да заједно са другим члановима Републичког одбора учествује у припремању седница, разматрању ставова, предлагању закључака и доношењу одлука Републичког одбора;

* да захтева информације о реализацији закључака и одлука које су усвојене на седницама Одбора;

* да заступа и тумачи ставове Републичког одбора и да се ангажује на њиховом остваривању како у својој синдикалној организацији тако и на подручју целе Републике;

* да редовно и објективно информише синдикалну организацију која га је изабрала о сопственој активности и раду Републичког одбора;

* да оцењује рад других чланова Републичког одбора и Републичког одбора у целини, да покреће питања одговорности за неизвршавање одлука;

* да на седници Републичког одбора издвоји своје мишљење и образложи га;

* да поднесе оставку на члана Одбора када не може да одговори својим обавезама;

* члан Републичког одбора може бити опозван у случају када не ивршава поверене му задатке и када се његови ставови и понашање разилазе са ставовима Одбора и када делује супротно овом Статуту и Статуту Савеза.

Члан 50.
Уколико се члан Одбора опозове или усвоји оставка бира се други члан по утврђеном поступку за избор.

Ако у периоду трајања мандата из било ког разлога (прелазак на рад у другу делатност, одлазак у иностранство, пензију, опозив, оставка и друго) остане упражњено место члана Републичког одбора, бира се други члан. Избор се врши на основу члана 36 овог Статута.

VI. 4. Председник Републичког одбора, секретар, технички секретар и повереници
Члан 51. Председник Републичког одбора обавља следеће послове:

* организује рад Републичког одбора и Председништва и припрема његове седнице;

* сазива и председава седницама Републичког одбора и Председништва;

* заступа и представља Републички одбор пред другим организацијама и органима;

* потписује акта Републичког одбора;

* одговоран је за извршавање ставова и одлука Републичког одбора;

* остварује сарадњу са представницима организација, органа и других институција;

* остварује сарадњу са представницима самосталних синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије и другим организацијама и удружењима синдиката,

* остварује сарадњу са синдикатима других земаља и међународним организацијама и удружењима,

* потписује протоколе и споразуме о сарадњи Синдиката са другим синдикатима, организацијама, друштвима и удружењима који су од интереса за Синдикат,

* формира повремене стручне радне групе за изучавање одређених питања из појединих области од интереса за развој и деловање Синдиката,

* располаже средствима Синдиката и одговара за материјално- финансијско пословање Синдиката,

* потписује годишњи обрачун

* стара се о имовини Синдиката и спроводи одлуке Републичког одбора о повећању, отуђивању и одржавању имовине,

* закључује уговоре о обављању стручно-аналитичких послова, послова радно- правне заштите, информативних, рачуноводствено-финансијских и административно- техничких послова, а уколико Републички одбор донесе одлуку о оснивању стручне службе Синдиката, врши сва права и дужности у име послодавца у складу са законом, колективним уговором и уговором о раду,

 врши и друге послове и задатке у складу са Статутом и другим одлукама и закључцима Републичког одбора и Већа Савеза самосталних синдиката Србије.

Мандат Председника Републичког одбора траје пет година и може поново бити биран на ту функцију.

За свој рад Председник је одговоран Републичком одбору и Конгресу.

Члан 52.
Секретар Републичког одбора обавља следеће послове и задатке:

- заједно са Председником организује и припрема седнице Републичког одбора и Председништва;

- стара се о извршењу ставова и одлука Републичког одбора и Председништва.

- обавља стручно-организационе послове за потребе Синдиката,

- организује међусиндикалну сарадњу, као и сарадњу са органима ван Синдиката,припрема материјале и о томе извештава органе Синдиката,

- даје одговарајуће предлоге за рад органа Синдиката и доношење одговарајућих одлука,

- по налогу и договору са председником Републичког одбора обавља и друге послове у складу са функцијом коју врши.

Секретар Републичког одбора бира се на период од пет година. За свој рад одговаран је председнику и Одбору.
Члан 53.

Технички секретар је задужен за следеће области синдикалног деловања: одно- се са медијима (PR (Пи Ар) Републичког одбора); информисање и маркетинг, из- раду и ажурирање сајта WEB странице Републичког одбора; оспособљавање чланства за синдикално деловање (семинари, синдикалне школе, округли столови), прослава и других манифестација; прати активности покрајинских, окружних, градских и општинских одбора у спровођењу ставова и одлука веза- них за организацију јавних окупљања, протеста и штрајкова, прослава и других манифестација; стара се о спровођењу стратегије синдикалног деловања и активности на јачању синдиката стамбено-комуналне делатности (развој, модернизација, реформа, омасовљење, организованост.)

Члан 54.
Председник Републичког одбора је на сталном раду, а секретар Републичког одбора може да буде на сталном раду или да обавља поверене послове као волонтер – допунски рад.
Технички секретар обавља поверене послове као волонтер-допунски рад. Председници покрајинских, градских и општинских одбора могу бити на сталном раду
према потреби.

Секретари покрајинских и градских одбора могу бити на сталном раду, а општинских одбора су на сталном раду према потреби и финансијским могућностима синдиката.

Одбор према потреби може бирати поверенике за реализацију одлука и вођење активности за одређену територију.

Питање надокнаде и екипирања рада секретара Републичког одбора када обавља поверене послове као допунски рад и техничког секретара Републичког одбора регулишу се одлуком Републичког одбора

Повереници могу бити на сталном раду. Рад повереника се уређује посебним правилником.

Правилник доноси Одбор.

VI. 5. Принципи избора у Републичком одбору Синдиката

Члан 55.
Избори у Синдикату обављају се сваке пете године, на основу одлуке Републичког одбора Синдиката.
Члан 56.
Избори за носиоце функција и чланове органа у Синдикату врше се између више кандидата, тајним гласањем.

Мандат носиоца функција и чланова органа у Синдикату траје пет година и може се поновити још једном.

Изузетно, избори се могу обавити и у току трајања мандата, уколико је доведен у питање даљи рад органа.

У случајевима престанка чланства у органу у току мандата, мандат новоизабраним члановима органа траје до редовних избора.

Члан 57.
За све носиоце функција у Синдикату предлажу се кандидати који поседују и испољавају способност и знање за остваривање интереса и заштиту права чланства, поседују организаторске и друге способности за синдикални рад и као такви уживају углед и поверење чланства.

Члан 58.
Покрајински одбор, окружни, градски, и општински одбор на изборном састанку разматрају извештај о раду и врше избор председника одбора и представнике
синдиката у органе Савеза синдиката покрајине, града, округа и општине, а могу
бирати или именовати секретара одбора.

За председника одбора и представнике Синдиката у органу Савеза из става 1. овог члана, изабрани су кандидати који добију више од половине гласова укупног броја чланова органа. Избори се понављају за кандидате који нису добили потребан број гласова. У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова.

Члан 59.
За председника Синдиката и чланове Надзорног одбора, Статутарног одбора и представнике Синдиката у органима Савеза изабрани су кандидати који добију више од половине гласова укупног броја делегата Конгреса.

Избори се понављају за кандидате који нису добили потребан број гласова. У другом кругу изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова.

Када два кандидата имају исти број гласова, у другом кругу изабран је онај кандидат који је први према презимену по азбучном реду.

Члан 60.
Органи Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије (Републички, Статутарни и Надзорни одбор ― градски, окружни и општински одбор) пуноважно раде

ако седници присуствује две трећине укупног броја чланова органа, а одлуке доносе ако се за њих изјасни више од половине присутних чланова када орган заседа.

Члан 61.
За све носиоце функција у Синдикату предлажу се кандидати који поседују и испољавају способност и знање за остваривање интереса и заштиту права чланства,
поседују организаторске и друге способности за синдикални рад и као такви уживају
углед и поверење чланства.

За носиоце функција у синдикату могу се предлагати и кандидовати чланови Сидиката који у претходном периоду нису били чланови синдиката (по основу иступања или искључења из чланстава синдиката) под условом да је од дана повратка у чланство Синдиката, па до дана подношења кандидатуре, прошло најмање пет година.

Члан 62.
Покрајински одбор, окружни, градски, и општински одбор на изборном састанку разматрају извештај о раду и врше избор председника одбора и представнике
синдиката у органе организација Савеза синдиката покрајине, града, округа и општине,
а могу бирати или именовати секретара одбора.

За председника одбора и представнике Синдиката у органу Савеза из става 1. овог члана, изабрани су кандидати који добију више од половине гласова укупног броја чланова органа. Избори се понављају за кандидате који нису добили потребан број гласова. У другом кругу изабрани су кандидати који добију највећи број гласова.

Члан 63.
За председника Синдиката и чланове Надзорног одбора, Статутарног одбора и представнике Синдиката у органима Савеза изабрани су кандидати који добију више од половине гласова укупног броја делегата Конгреса.

Избори се понављају за кандидате који нису добили потребан број гласова. У другом кругу изабран је онај кандидат који добије највећи број гласова.

Када два кандидата имају исти број гласова, у другом кругу изабран је онај кандидат који је први према презимену по азбучном реду.

Члан 64.
Органи Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије (Републички, Статутарни и Надзорни одбор ― градски, окружни и општински одбор) пуноважно раде ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова органа, а одлуке доносе ако се за њих изјасни више од половине присутних чланова када орган заседа.

Члан 65.
Приговор на изборе спроведене у Синдикату, може се поднети Републичком одбору у року од 30 дана од дана спровођења избора.

Одлука Републичког одбора донета по приговору на изборе је коначна и правоснажна.

Члан 66.
Републички одбор Синдиката доноси одлуку о распуштању нижих облика организовања и деловања синдиката (Одбор синдиката покрајине, округа, града,
општине и синдикалне организације) у случајевима када исти:

 не спроводе политику, ставове, одлуке и закључке Републичког одбора Синдиката;

 не поштују Статут Синдиката и Савеза синдиката;

 износе неистине и ставове који штете угледу Синдиката у целини, а посебно Синдикату запослених у комунално-стамбеној делатности Србије;

 не усагласе свој Статут са Статутом Синдиката у року од три месеца од дана доношења Статута Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности;

Истовремено, Републички одбор Синдиката именује повереника распуштеног одбора у циљу консолидације и реорганизације истог и стварању услова за спровођење регуларних ванредних избора заснованих на начелима овог Статута.

Члан 67.
Свим изабраним лицима у Синдикату (председнику, члановима органа и представницима Синдиката у органима Савеза самосталних синдиката Србије и организацијама Савеза самосталних синдиката Србије) функција може престати због:

 давања оставке,
 опозива,
* разрешења,
* искључења
* престанка чланства у Синдикату
 избора на пословодну функцију или функцију у државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, и политичким странкама,
 истека мандата органа.
Члан 68.
Оставка се подноси и о њој се изјашњава орган у којем се врши функција.

Члан органа, односно носилац функције у Синдикату има право да поднесе оставку, као свој морални чин.

Оставка се подноси надлежном органу синдиката у предузећу, органу територијалног синдиката, односно органу Синдиката, у писаном облику.
По основу поднесене оставке својство члана, односно функције престаје доношењем одлуке надлежног органа.
Надлежни орган, прихватањем оставке, именује вршиоца дужности из редова чланова органа и одређује рок за избор новог члана органа, односно носиоца функције

Опозив се врши у случају:

Члан 69.

• деловања супротно Статуту и програму Синдиката,

• непоштовања и неизвршавања одлука органа Синдиката,

• неоправданог одсуствовања са седница органа, најмање три седнице узастопно, или пет пута са прекидима у току једне године.

• када својим понашањем наноси штету синдикату,
• ако нетачно обавештава орган и чланове синдиката о свом раду у органу, или о раду органа,
• због несавесног обављања послова из свог делокруга рада.

Члан 70.
Опозив носиоца функције, кога је непосредно изабрало чланство, врши чланство.
Носиоца функције кога је изабрао орган, опозива орган који га је изабрао. Изјашњавање о опозиву може се обавити само једном по истој иницијативи, а наредна
иницијатива може се поднети по истеку шест месеци од претходног изјашњавања.

Члан 71.
Предлог са образложењем за опозив, подноси се органу синдикалне организације, односно Синдиката, који на основу сопствене процене и образложеног предлога одлучује о изјашњавању по поднетом предлогу.

Члан 72.
Предлог за опозив носиоца функције које непосредно бира чланство, може дати једна трећина чланова синдикалне организације и орган Синдиката из члана 51. овог Статута.

Одлука о опозиву из става 1. овог члана донета је ако је на изјашњавање изашло више од 50% чланова синдикалне организације, а за опозив се изјаснила већина присутних тајним изјашњавањем.

Члан 73.
Предлог за опозив носиоца функција које бирају органи Синдиката може дати 1/3 чланова органа и виши орган Синдиката.

Одлука о опозиву донета је ако се за опозив изјасни већина чланова органа, под условом да је на састанку органа присутно више од половине чланова органа.

Члан 74.
Разрешењем са функција председника свих органа Синдиката врши се због неспособности или немогућности обављања функције и неуплаћивања дела чланарине
органима Синдиката и Савеза синдиката.

Предлог за разрешење са функције због нестручног, непрофесионалног обављања поверених послова, неспособности и немогућности обављања функције може дати сваки члан органа где се функција врши и виши орган Синдиката.

Одлука о разрешењу са функције донета је ако се за њу изјасни више од половине чланова органа где се функција врши, тајним изјашњавањем.

Одлуком о разрешењу са функције именује се повереник који је дужан да у року од 30 дана спроведе поступак избора.

Члан 75.

Изабраном лицу/лицима у Синдикату функција може престати због искључења из Синдиката у случају:

 када не спроводи одлуке, ставове и закључке органа кога заступа;

 износи неистине о веома битним питањима за Синдикат, супротно донетим ставовима органа Синдиката и својим деловањем наноси штету и крњи углед Синдиката;

 опструише рад органа истицањем захтева и иницирањем расправа које немају утемељење у Статуту Синдиката.

Члан 76.
Ако у периоду трајања мандата из било ког разлога остане упражњено место изабраног лица у Синдикату, бира се друго лице.

VI. 6. Надзорни одбор

Члан 77.

Надзорни одбор се састоји од 3 (три) члана. Чланове Надзорног одбора бира Конгрес Синдиката. Надзорни одбор из свог састава бира председника.

Надзорни одбор:

Члан 78.

- -врши контролу материјално-финансијског пословања и годишњег обрачуна Синдиката и подноси извештај Републичком одбору,

- -прегледа годишњи обрачун и утврђује да ли је сачињен у складу са законом,

- -врши контролу остваривања финансијског плана и наменског коришћења остварених средстава,

- -остварује увид у доследну примену одредаба Статута о обрачуну, расподели и уплати синдикалне чланарине и подноси предлог Републичком одбору о покретању поступка против лица која су прекршили закон, Статут и друга општа акта из области материјално-финансијског пословања.

- -обавља и друге послове у складу са овим статутом и одлукама Републичког одбора.

- Надзорни одбор је самосталан у раду и за свој рад одговара чланству и Конгресу Синдиката.
Члан 79.
Седнице Надзорног одбора одржавају се по потреби и у складу са планом рада.

Седнице Надзорног одбора заказује председник Надзорног одбора, предлаже дневни ред, председава им и руководи њиховим радом.
Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.
Надзорни одбор може да именује синдикалне ревизоре који имају овлашћење да врше надзор над финансијским пословањем синдиката у предузећу, синдиката на територији
и органа Синдиката.

VI. 7. Статутарни одбор

Члан 80.

Конгрес Синдиката бира Статутарни одбор од 5 (пет) чланова. Статутарни одбор из свог састава бира председника.
Задаци Статутарног одбора су: да тумачи Статут, оцењује усклађеност овог Статута са Статутом Савеза самосталних синдиката, анализира статурна питања, предлаже
измене и допуне Статута, предлаже нови Статут, разматра наводе из жалби упућених
Синдикату, даје стручна објашњења на захтев чланова, организације и органа Синдиката као и друге послове из свог делокруга рада.
Седнице Статутарног одбора одржавају се по потреби и у складу са планом рада. Седнице Статутарног одбора заказује председник Статутарног одбора, предлаже
дневни ред, председава и руководи њиховим радом.

Статутарни одбор одлучује већином гласова својих чланова.

Одлука Статутарног одбора по жалби и приговору је коначна, и против ње незадовољна страна може употребити правна средства пред надлежним државним органима.

VII. ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ СИНДИКАТА

Члан 81. Синдикат самостално финансира своју активност.

Поседује и стиче имовину и њоме управља и располаже.

Извори прихода су: чланарина, дотације, прилози, приходи од пословања и маркетинга, поклони и средства из других извора.

Основна чланарина је 1% зараде члана.

Расподела чланарине између синдиката и Савеза самосталних синдиката Србије регулисана је чланом 62. Статута Савеза самосталних синдиката Србије.

Чланарина из става 4. овог члана распоређује се према следећим пропорцијама и уплаћује на текуће рачуне корисника и то:

А) У синдикалној организацији код послодавца на територији Републике Србије изван АП Војводине, АП Косова и Метохије и града Београда, чланарина се распоређује преко три вирманска налога, и то:

1. 50% на текући рачун синдикалне организације,

2. 28% на текући рачун Савеза самосталних синдиката на територији,

3. 22% на текући рачун Синдиката.

Б) У синдикалној организацији код послодавца на територији града Београда чланарина се распоређује преко три вирманска налога, и то:

1. 50% на текући рачун синдикалне организације,

2. 33% на текући рачун Савеза самосталних синдиката Београда,

3. 17% на текући рачун Синдиката.

В) У синдикалној организацији код послодавца на територији Покрајине Војводине, односно Косова и Метохије, средства од чланарине распоређују се преко четири вирманска налога, и то:

1. 50% на текући рачун синдикалне организације,

2. 10% на текући рачун Савеза самосталних синдиката Покрајине Војводине, односно Косова и Метохије,

3. 28% на текући рачун Савеза самосталних синдиката на територији,

4. 12% на текући рачун Синдиката.

Сва средства већа од 1% и остали приходи остају у Синдикату и у складу са Правилником о материјално-финансијском пословању којег доноси Републички одбор врши се прикупљање, расподела и трошење средстава.

Синдикат од дозначених средстава, из тачке А3, Б3. и В4. 25% преноси на рачун Савеза самосталних синдиката Србије.

Основна чланарина може бити већа од 2%.

Члан 82.
Коришћење, управљање и располагање средствима и имовином Синдиката регулише се Правилником о материјално-финансијском пословању Синдиката.

Члан 83.

Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и сви облици нижег нивоа организовања и деловања могу из својих средстава формирати штрајкачке, образовне, задружне, фондове солидарности и друге фондове, као и касе узајамне помоћи и слично, што се утврђује посебним правилницама оних који формирају фондове.

Синдикати нижих облика организовања (синдикална организација, одбор синдиката општине, града, округа, покрајине) у саставу Синдиката запослених у комунално- стамбеној делатности Србије морају своје Правилнике о материјално-финансијском пословању усагласити са Статутом и Правилником о материјално-финансијском

пословању Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.
За све што није предвиђено овим Статутом , непосредно се примењују одредбе Статута Савеза самосталних синдиката Србије.

Члан 85.
Измене и допуне Статута врши Републички одбор између два конгреса, на начин и по поступку као за његово доношење,

Право члана синдиката у комунално-стамбеној делатности Србије, као и свих органа и тела овог Синдиката су: да иницирају, предлажу и учествују у доношењу измена и допуна – као и доношење новог Статута синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, по поступку у утврђеној процедури овим Статутом, а на одлукама највиших органа овог синдиката.

Члан 86. Тумачење овог Статута даје Статутарни одбор.

Члан 87.
Све синдикалне организације и други виши облици организовања Синдиката (општина, град, округ, покрајина) који прихвате овај Статут, дужни су да у наредна три месеца од
усвајања Статута усагласе своја акта са истим.

Члан 88.

Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије бр. 3К/43 од 30. марта 2010. године.

Члан 89. Статут ступа на снагу даном доношења.

Председник
Синдиката запослених у комунално-стамбеној
делатности Србије

* * *

Мр Милан Грујић